Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy usługi dot. wydruku certyfikatów 

„Program Społecznik
– zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.

Zamówienie dotyczy:

Usługi drukowania i dostawy, Kod CPV: 79823000-9

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na wydruku certyfikatów.

 

Termin składania ofert upływa  4 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Anna Makarewicz, numer 882 651 382

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

  • elektronicznie na adres karrsa@karrsa.pl ,
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin, II piętro

czynnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00,

  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego):

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

z dopiskiem „Oferta na dostarczenie i wydruk certyfikatów”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Skip to content