Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Spółki

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koszalinie

Działając na podstawie art. 18 pkt. 9 Statutu KARR SA , art. 18 ust.1  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  2016, poz. 2259) oraz w oparciu o „Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego” (załącznik do uchwały Nr 1390/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2017), Rada Nadzorcza Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U 2016. poz. 2259).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny opatrzony własnym podpisem;
 3. zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji adres e-mail i nr telefonu kontaktowego);
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata;
 6. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
 7. ukończeniu studiów wyższych;
 8. co najmniej pięcioletnim stażu pracy w tym co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 9. korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 11. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259);
 12. kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., powinien zawrzeć oświadczenie o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu Oświadczenia lustracyjnego;
 13. oświadczenie o  wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych
  zgromadzonych w procesie rekrutacji ( w tym na umieszczenie na stronie internetowej Spółki  danych osobowych na liście kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24),
 14. zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki;
 • kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza . Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, nie otwierać przed 01 marca 2021 r.”.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 08 lutego 2021 roku do dnia 01 marca 2021 roku w siedzibie Spółki: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, w sekretariacie Spółki w godzinach: 8-00 – 15-00 lub przesłać na ww. adres przesyłką rejestrowaną lub kurierem. W każdym przypadku datą złożenia zgłoszenia jest data wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie, jak również zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym odbędzie się w dniu 02 marca 2021 roku. Zakwalifikowanie przez Radę Nadzorczą minimum jednego kandydata do kolejnego etapu postepowania kwalifikacyjnego będzie wystarczające do kontynuacji postępowania.

Kandydaci spełniający wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 08 – 12 marca 2021 roku. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza będzie oceniała:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych; finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu i promocji, sprzedaży, public relations;
 • wiedzę z zakresu planowania zadań i zasobów;
 • wiedzę z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
 • proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

Informacje o Spółce będą udostępnione w jej sekretariacie o godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach od 02 marca 2021 roku do 08 marca 2021 roku. Kandydatom zostaną udostępnione do wglądu następujące informacje:

 1. Statut Spółki;
 2. Schemat organizacyjny Spółki;
 3. Aktualny opis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów, zakwalifikowanych do rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki

Po zakończeniu postępowania, kandydaci mają możliwość odbioru złożonych dokumentów w ciągu trzech miesięcy od poinformowania o wynikach na stronie internetowej Spółki. Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania, jak również zmiany warunków postępowania kwalifikacyjnego w związku z wystąpieniem przeszkód związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Członka Zarządu.

Skip to content