Zaproszenie do udziału w 10. edycji DOFE

Obchody 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W piątek 12 maja w godzinach 9.00-14.00 spotkajmy się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.! 😊  

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające
z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw. Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja nowej perspektywy finansowej

W dniu 31 marca 2023 roku w Posejdon Center w Szczecinie miała miejsce uroczysta konferencja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, której celem było oficjalne uruchomienie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Na konferencji, gość honorowy – prof. Jerzy Buzek, powiedział że od momentu wstąpienia do UE, w 2004 roku, Pomorze Zachodnie przeszło wielką, pozytywną metamorfozę. W oparciu o analizy dokonane przez  Polską Akademię Nauk, stwierdził, że dzięki Funduszom Europejskim, największy skok dokonał się właśnie w naszym województwie.

Budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (468 milionów euro). W sumie to 1 miliard 686 milionów euro. Ponad 33% ze środków z EFRR to wydatki na tzw. agendę klimatyczną. W sferze gospodarki duży nacisk zostanie położony na B+R. Rozwijana będzie również nadal sieć tras rowerowych. W nowej perspektywie nie zabraknie inwestycji w ochronę zdrowia, edukację oraz włączenie społeczne.

Pierwsze konkursy mają ruszyć już w II kwartale 2023 roku.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/KARR/2023

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

Usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany własnoręcznie podpisanych dokumentów, pliki elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań,
 4. Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Zaproszenie na webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne  Webinarium  pn. „Webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się 15 grudnia  2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są  wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 08:00.

Kiedy?

15 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 11.00.

Gdzie? 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (15 grudnia 2022 r.). 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników z  województwa zachodniopomorskiego.

Program webinarium

 • 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci PIFE
 • 10:10 – 10:40 „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” – przedstawiciel Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • 10:40 – 11:40 Pytania i odpowiedzi

Organizatorzy webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2, 75-412Koszalin
tel.: 094 31774 07, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/ 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

SZOWES z nagrodą Zachodniopomorskich Magnolii EFS

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas poniedziałkowej gali otrzymała nagrodę w kategorii “Beneficjent z pasją” w ramach konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS.

To duże wyróżnienie oraz dowód wysokiej jakości usług, które SZOWES świadczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu Zachodnim.

KARR S.A. jest liderem partnerstwa Fundacji Nauka dla Środowiska, 4C Centrum Ekonomii Społecznej, Fundacji Pod Aniołem, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Emilia Kowalska. Cieszymy się, że dzięki SZOWES możemy aktywnie wspomagać sektor ekonomii społecznej w regionie.

Zaproszenie do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w akcji “Niepodległa do hymnu” organizowanej przez Biuro Programu “Niepodległa”. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada br. o godz. 12:00 i będzie polegać na wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski.

Świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zbiorowe wykonanie hymnu państwowego jest wyjątkową okazją do podkreślenia wspólnotowego wymiaru obchodów.

KARR S.A. realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektu baSE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako lider Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej. Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju umiejętności w ekosystemach przemysłowych, w tym w ekosystemach bliskości [z j. angielskiego proximity – dop. redakcji] i ekonomii społecznej wprowadzonych przez zaktualizowaną politykę przemysłową UE.

Głównymi celami projektu są:

 • opracowanie strategii umiejętności sektorowych,
 • zaprojektowanie konkretnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
 • stworzenie długoterminowego planu działania,
 • rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności i bezrobocia.

Projekt baSE ma na celu utworzenie sojuszu na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności dla ekonomii społecznej i ekosystemu bliskości, obejmującego szeroki zakres kluczowych interesariuszy: firmy, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje badawcze, partnerów społecznych, a także ekspertów sektorowych. Sojusz ten będzie opierać się na solidnych podstawach dostarczonych przez poprzednie i bieżące inicjatywy i badania na poziomie sektora.

Projekt baSE umożliwi wymianę wiedzy między szkolnictwem wyższym, sferą kształcenia zawodowego oraz aktorami ekonomii społecznej, którzy przyczyniają się do ekosystemowego wzrostu. Pozwoli także zidentyfikować luki w umiejętnościach oraz zdefiniuje nowe w kontekście profili zawodowych w sektorze ekonomii społecznej. Projekt będzie realizować działania sektorowe i międzysektorowe w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym, a ich wyniki i rezultaty będą miały rozległy i długotrwały wpływ na wspieranie ekosystemu bliskości i ekonomii społecznej:

 • Badanie luk w umiejętnościach aktorów sektora ekonomii społecznej przyczyni się zmniejszenia rozdźwięku pomiędzy popytem a podażą w zakresie edukacji i szkoleń;
 • Ramy kompetencji “SocioComp” dla nowych projektów programów nauczania oraz aktualizacją profili zawodowych określą obszary kompetencji, kompetencje, narzędzia i metodologie uczenia się i szkolenia oraz poziomy biegłości dla ekosystemu SE;
 • Platforma MOOC (Massive Open Online Course) zapewni interaktywne kursy z forami użytkowników lub dyskusjami w mediach społecznościowych, aby wspierać interakcje społeczności. Będzie także wspierać środowisko autentycznego nauczania hybrydowego z wykorzystaniem technologii mieszanych metod kształcenia (blended learning) dostosowanych do potrzeb różnorodnej siły roboczej sektora ekonomii społecznej.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników ekonomii społecznej poprzez zaprojektowanie i dostarczenie czterech programów nauczania opartych na kompetencjach oraz wnioskach z badań dot. luk w umiejętnościach. Programy będą skupiać się obszarach podwójnej transformacji (zielonej i cyfrowej) oraz współpracy. W celu weryfikacji rezultatów zostaną przeprowadzone szkolenia pilotażowe.
 • Rekomendacje w zakresie polityki publicznej mające na celu wzmocnienie oferty instytucji szkolenia zawodowego w zakresie ekonomii społecznej oraz zapewnienie trwałości modelu BASE jako mechanizmu przewidywania umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Konkurs “Pod banderą sukcesu na Pomorzu Zachodnim”

Startuje III edycja konkursu gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Na innowacyjne firmy z Województwa Zachodniopomorskiego czekają rekordowo wysokie nagrody, prestiż i wsparcie biznesowego rozwoju. Pomorze Zachodnie gwarantuje dobry klimat dla gospodarki, a tym konkursem zapewniamy wsparcie kreatywnym przedsiębiorcom, którzy mają szansę wypłynąć na szerokie wody – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Konkurs gospodarczy skierowany jest do przedsiębiorców, którzy rozwijając swój biznes, budują potencjał gospodarczy i społeczny Pomorza Zachodniego. Oferują innowacyjne produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki. Mogą to być mikro, małe i średnie firmy, które wyróżnia nowoczesność i kreatywność, ale też wytrwałość i rzetelność w prowadzonej działalności.

Nagrodami w konkursie są bony do wykorzystania na sfinansowanie szkoleń, udziału w targach i konferencjach oraz innych usług rozwojowych. Zwycięzca otrzyma aż 30 tysięcy złotych. Laureaci II i III miejsca – odpowiednio – 25 i 20 tys. zł. Na pozostałych siedmiu finalistów czekają bony o wartości 10 tysięcy zł. Tej samej wysokości będzie również nagroda publiczności.

Kto i jak może popłynąć pod banderą sukcesu? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Biznes.wzp.pl i odpowiedzieć na cztery pytania, krótko zaprezentować swoją firmę, pochwalić się sukcesami, przedstawić plany na przyszłość.

Odpowiedzi zawarte w formularzu będą podstawą do wytypowania 10 najbardziej inspirujących przedsiębiorców w regionie. Oceny dokona komisja konkursowa, w której znajdują się przedstawiciele świata biznesu, organizacji okołobiznesowych, laureaci I i II edycji konkursu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 1 listopada 2022 r., a dziesięciu finalistów ogłosimy 17 listopada.

Zwycięzcy zostaną zaprezentowani podczas uroczystej gali planowanej pod koniec stycznia 2023 r. Będzie to wydarzenie otwierające Rok Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim.

Zapisy i informacje na biznes.wzp.pl

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz stworzenie lepszych warunków

do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego.

Laureatami poprzednich edycji konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” są firmy: Rentumi, Hortulus, Vortex Energy Polska, Escape Room Supplier, Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes”, MABO, Metal Madness, Sagra Technology.

Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, której Liderem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy ponad 140 os. znakomitych gości związanych zawodowo z tematyką wsparcia osób z niepełnosprawnością na dwa dni wystąpień i warsztatów.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-14.10.2022 r. w hotelu Vulcan przy ul. Druckiego-Lubeckiego 6a w Szczecinie według następującego planu. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na oficjalnym profilu SZOWES-u (https://www.facebook.com/SZOWESPL).

DZIEŃ I (13.10.2022 r.)

(9:30-10:00) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(10:00-11:00)  OTWARCIE KONFERENCJI

(11.00-15.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (11:00-11:30) Jaka będzie przyszłość Warsztatów Terapii Zajęciowej? Geneza i kierunki zmian standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 2. (11:30-12:00) Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

(12:00-12:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (12:30-13:00) Zachodniopomorska Ekonomia Społeczna jako odpowiedź na potrzeby związane z wdrażaniem rehabilitacji zawodowej w WTZ – /prezentacja/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (13:00-13:30) Dobre praktyki wdrażania standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /panel/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (13:30-14:00) Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (z udziałem przedstawicieli WTZ, ZAZ i biznesu lokalnego) – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

(14:00-14:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (14:30-15:00) Strategiczne wyzwania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
 2. (15:00-15:30) Samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. Idea Self-adwokatów – /panel/ Fundacja Pod Aniołem

(15:30-16:30) OBIAD

(16:30-18:30) WARSZTATY PARTYCYPACYJNE:

Grupa I: Self-adwokaci
Temat:
„Self-adwokatura jako narzędzie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym” – warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
Metoda warsztatowa:
Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotowań konferencji
Prowadzący: Fundacja Pod Aniołem, SZOWES

Grupa II: Terapeuci
Temat:
„Skuteczne narzędzia rehabilitacji zawodowej” – warsztaty dla terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotować konferencji
Prowadzący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

Grupa III: Zarządzający
Temat:
„Kierunki zmian w standardach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej” – warsztaty dla kadry kierowniczej Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Sesja Q&A (transmitowana na żywo)
Prowadzący:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

(19:30) KOLACJA

DZIEŃ II (14.10.2022 r.)

(8:00-9:00) ŚNIADANIE

(09:30-14.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (09:30-10:00) Self-adwokatura – podsumowanie warsztatów – /prezentacja/ Osoby z niepełnosprawnościami ze wsparciem Fundacji Pod Aniołem
 2. (10:00-10:30) Ustawa o ekonomii społecznej w kontekście rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Departament Ekonomii Społecznej lub Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. (10:30-11:00) Narzędzia rehabilitacji zawodowej w nowej perspektywie finansowej – /prezentacja/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania Strategicznego

(11:00-11:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (11:30-12:00) Osoby z niepełnosprawnościami jako pracownicy. Oczekiwania pracodawców – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (12:00-12:30) Aktualne narzędzia rehabilitacji zawodowej będące w dyspozycji PFRON (CIDON, OWIT, Program kompleksowej rehabilitacji) – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (12:30-13:00) Ścieżki przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami – /debata/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

13:00-13:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (13:30-14:00) Sesja podsumowująca część warsztatową – Q&A z ekspertami /sesja pytań i odpowiedzi/

(14:00-14:15) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

(14:15) OBIAD

Organizator zapewnia usługę tłumacza migowego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.facebook.com/SZOWESPL) oraz kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC53hEiww4-3-qPguLoY8E9Q).

Miło nam poinformować, że konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content