Zaproszenie do udziału w spotkaniu Startup Shot – aplikacje mobilne

Serdecznie zapraszamy do udział w cyklu bezpłatnych spotkań biznesowych!

Startup Shot to cykl spotkań biznesowych dedykowanych młodym przedsiębiorcom, przedstawicielom ekosystemu startupowego oraz wszystkim osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej innowacyjnej spółki lub początkującej firmy. Wydarzenie jest możliwością, aby w nieformalnej atmosferze za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej w gronie ekspertów oraz doświadczonych przedsiębiorców zaprezentować swoje inicjatywy lub pomysły biznesowe oraz wymienić się doświadczeniami. Dzięki udziałowi w spotkaniu jego uczestnicy mają szansę poszerzyć swoje kontakty biznesowe oraz pozyskać ekspercką wiedzę mogącą pomóc w rozwoju ich biznesowych pomysłów.

• Kiedy: 27 września 2022 r. godz. 18:00

• Gdzie się zapisać: https://startupshotaplikacje.getresponsepages.com

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w KARR S.A.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. Ekonomia społeczna – inwestycja w społeczność lokalną”, organizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2022.

Termin: 7 października 2022 r. godz. 9.00-14.00

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Przemysłowa 8 Koszalin, II piętro

OWES Koszalin to przedsięwzięcie realizowane dzięki funduszom unijnym,  mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój sektora ekonomii społecznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega nasza praca, założyć stowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnię socjalną –   to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Podczas wydarzenia nasi doradcy przybliżą Państwu ofertę i narzędzia OWES, szanse wynikające
z ekonomii społecznej oraz zaprezentują dobre praktyki podmiotów, dla których ekonomia społeczna stała się kluczem do sukcesu.

Przyjdź, a pokażemy Ci co udało nam się osiągnąć dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.dniotwarte.eu/

Serdecznie zapraszamy!

Wizyta studyjna OWES Koszalin

W dn. 12-13.09.2022 r. w ramach działalności OWES Koszalin odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli samorządu i systemu opieki społecznej. Hasłem wydarzenia była “skuteczna deinstytucjonalizacja usług społecznych”. Uczestnicy mogli poznać kulisy budowania sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Współorganizatorem wyjazdu było Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, które prowadzi ośrodek wsparcia ekonomii społecznej.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 11/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zapewnienie pobytu w hotelu oraz bazy szkoleniowej i noclegowo-żywieniowej dla grupy 15 osób, uczestników szkolenia organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Załączniki:

  1. Protokół

Spotkanie informacyjne w Połczynie-Zdroju

W dniu 20 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju miało miejsce spotkanie pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przedsiębiorcami. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej z programu Jeremie 2 i pożyczki uniwersalne oraz wsparcia finansowego w formie refundacji poniesionych kosztów na szeroko rozumiane usługi rozwojowe, tj. szkolenia, kursy zawodowe i językowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, itp., dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dzięki zorganizowanemu przez Burmistrza, Pana Sebastiana Witka spotkaniu, połczyńscy przedsiębiorcy pozyskali informacje o skutecznych formach wsparcia dla ich firm.

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA rok produkcji 2009

Zarząd Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży środka trwałego (samochód osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009), znajdującego się w siedzibie spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem w sekretariacie Spółki KARR S. A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin (III p.) do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem „Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.08.2022 o godzinie 9:00 w siedzibie KARR S. A.

Środek trwały można obejrzeć w terminie 25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem Wietrzyńskim tel. 501-703-621.

Szczegóły  znajdują się w poniższych Załącznikach:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” – w części nr 6.

Załączniki:

  1. Informacja

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 10/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: opracowanie narzędzia do sporządzania raportów statystycznych w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”.

Załączniki:

  1. protokół
Skip to content