Pożyczki uniwersalne

Nabór otwarty na pożyczki.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.) w dniu 22  kwietnia 2022 roku podpisała Umowę Pośrednictwa Finansowego z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na produkt Finansowy – Pożyczka Uniwersalna. W ramach zawartej umowy przekazane zostało do dystrybucji 10 000 000,00 zł dla podmiotów sektora MŚP. Wsparcie w ramach niskooprocentowanych Pożyczek Uniwersalnych będzie można przeznaczyć na cele obrotowe, inwestycyjne lub inwestycyjno/obrotowe podmiotom gospodarczym, które prowadzą działalność lub posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pożyczki Uniwersalne – podstawowe parametry

 • do 250 000,00 zł – na cele obrotowe,
 • do 750 000,00 zł – na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe
 • oprocentowanie od 5,68%:
 • stałe (obowiązującej przez cały okres spłaty pożyczki)
 • zmienne (zmiana oprocentowania następuje w przypadku zmiany stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską)

Pożyczka Uniwersalna oprocentowana jest na warunkach rynkowych, tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.
(Oprocentowanie pożyczki = stopa referencyjna + marża od 1 do 4 pp).

Wyboru rodzaju oprocentowania dla danej pożyczki dokonuje przedsiębiorca.

Spłata pożyczki:

 • do 36 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł,
 • do 60 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie od 100 000,01 do 250 000,00 zł,
 • do 96 miesięcy – w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe do 750 000,00 zł,

Karencja w spłacie pożyczki:

 • do 3 miesięcy – w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele obrotowe,
 • do 6 miesięcy – w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe,

Karencja w spłacie pożyczki nie wydłuży okresu spłaty pożyczki.

Prowizja za udzielenie pożyczki:

 • przy stałej stopie procentowej 2% od kwoty udzielonej pożyczki
 • przy zmiennej stopie procentowej 1% od kwoty udzielonej pożyczki

Cele na jakie pożyczka może być przeznaczona:

 • cele obrotowe (bieżące) – finansowanie zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy tj. pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
 • cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe – finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:
  • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
  • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej pożyczki.

 Na jakie cele nie można przeznaczyć pożyczki – wykluczenia:

 • zapłata kar pieniężnych oraz spłata zobowiązań wynikających z wyroków sądowych,
 • refinansowanie zobowiązań o charakterze pożyczkowym, kredytowym lub leasingowym,
 • zakup aktywów finansowych (udziałów, akcji, obligacji itp.),
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • finansowanie zakupu lokali mieszkalnych,
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji rolnej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie wydatków, bez względu na źródło ich pokrycia,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do kogo skierowane są pożyczki?

Podmioty sektora MŚP – tj. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego (z zastrzeżeniem, że jeśli nie posiada siedziby głównej na terenie woj. zachodniopomorskiego, wówczas jego jednostka organizacyjna musi funkcjonować na obszarze województwa przez okres minimum 6 miesięcy przez dniem złożenia wniosku o pożyczkę.

Zabezpieczenie pożyczki

Obligatoryjnie każdy Pożyczkobiorca weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.

Ponadto dodatkową formą zabezpieczenia mogą być:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez KARR S.A.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji KARR S.A.

 1. Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek:

Regulamin Jednostkowych Pożyczek Uniwersalnych

Wzór Umowy – oprocentowanie stałe

Wzór Umowy – oprocentowanie zmienne

Tabela Opłat i Prowizji

Informacja-o-zalacznikach-do-Wniosku-o-Pozyczke

 1. Dokumenty aplikacyjne:

Komplet dokumentów aplikacyjnych (załączniki 01, 02, 03A, 03B, 04 oraz oświadczenie) należy pobrać i wypełnić w formie elektronicznej – edytowalnej i przesłać (w formie edytowalnej) na adres e-mail: pp@karrsa.pl

Proszę pobrać i wypełnić Załącznik 01 – Wniosek o udzielenie pożyczki

Proszę pobrać i wypełnić Załącznik 02 – Kwestionariusz osobowy.

Proszę pobrać i wypełnić Załącznik 03 A – Dane finansowe pełne RZiS_Bilans

Proszę pobrać i wypełnić Załącznik 03 B – Dane finansowe uproszczone RZiS_Bilans

Proszę pobrać i wypełnić Załącznik 04 – Obowiązek informacyjny RODO

Proszę pobrać i wypełnić Oświadczenie przedsiębiorcy o statusie MŚP.

Informacja o załącznikach do Wniosku o Pożyczkę.

 1. Dokumenty rozliczeniowe:

Instrukcja rozliczenia pożyczki uniwersalnej

Zestawienie faktur – Rozliczenie

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.

ul. Prze­my­słowa 8, 75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 7:30 – 15:30
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres e-mail: pp@karrsa.pl

karrsa@karrsa.pl

 

 

7

5

Skip to content