Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Twórczy Biznes
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

II Nabór potrwa od 29 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Projektu – siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Prze­my­sło­wej 8 w Kosza­li­nie w godz. 8.00 – 12.00, oraz w Punkcie Obsługi w Drawsku Pomorskim mieszczącym się w Urzędzie Miejskim przy ul. Dworcowej 1 w godzinach 10.00-14.00, lub za pośred­nic­twem poczty tra­dy­cyj­nej na adres Biura Projektu.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania Dokumentów aplikacyjnych.

Regu­la­min rekru­ta­cji oraz For­mu­larz rekru­ta­cyjny do pobra­nia znaj­dują się poni­żej:

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.