Bada­nie Pre­dys­po­zy­cji do Pro­wa­dze­nia Dzia­łal­no­ści Gospodarczej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
[toc]
w ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przedmiot oferty

  • Opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety
  • Przeprowadzenie indywidualnych badań (rozmów) z Kandydatami na Uczestników Projektu w trzech Punktach Konsultacyjnych (Koszalin, Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie)
  • Dokonanie oceny w oparciu o przygotowany wzór Karty Oceny Merytorycznej Formularzy Zgłoszeniowych (przyznanie punktacji od 1 do 10 wraz z uzasadnieniem min. 5 zdań)

Wartość Całkowita

9 000,00 zł

Termin Realizacji

Przewidywany termin realizacji 20 września – 8 października 2010 r.

Warunki Realizacji

  • Zapraszamy do współpracy socjologów, doradców zawodowych i/lub psychologów.
  • Preferowana forma współpracy: umowa cywilno – prawna.
  • Istnieje możliwość złożenia częściowej oferty na przeprowadzenia badania w jednym ze wskazanych Punktów Konsultacyjnych. W takim przypadku jednak wynagrodzenie będzie określone proporcjonalnie w stosunku do wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu.
  • !! Szacunkowa !! liczba wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu to 300 osób.

Termin Składania Ofert

Oferty (CV) można składać (osobiście, poczta tradycyjna, mail, fax.) do dnia 3 września 2010 roku do godz. 15:30.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75–216 Koszalin
Tel.: 94/ 347 51 92
Fax.: 94/ 341 60 88
e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.eu;

Uwaga: Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.

Skip to content