Wstępna lista rankingowa – Ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (nabór 2).

Poni­żej przed­sta­wiamy wstępną listę uczest­ni­ków naboru drugiego reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego przedłużonego.

Lista jest wyni­kiem obrad Komi­sji Oceny Wnio­sków, które odbyły się w dniach : 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011.

1. Lista rankingowa – wnioski z przyznanym dofinansowaniem (22 wnioski):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

35/PP/PRZ/MF3/2011/II

68

68

68 (38,38,30,30)*

2

20/PP/PRZ/MF3/2011/II

65

70

67,5 (35,40,30,30)*

3

39/PP/PRZ/MF3/2011/II

67

66

66,5 (38,35,30,30)*

4

33/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

68

65,5 (37,35,29,30)*

5

13/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

6

14/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

7

15/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

8

16/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

9

17/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

10

18/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

11

29/PP/PRZ/MF3/2011/II

64

65

64,5 (36,37,26,30)*

12

26/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,40,30,18)*

13

37/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,39,29,20)*

14

6/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

63

63 (32,35,29,30)*

15

21/PP/PRZ/MF3/2011/II

61

63

62 (28,36,30,30)*

16

24/PP/PRZ/MF3/2011/II

59

64

61,5 (31,35,28,29)*

17

8/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

63

60 (32,30,29,29)*

18

7/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (31,29,30,30)*

19

11/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (30,30,30,30)*

20

27/PP/PRZ/MF3/2011/II

58

59

58,5 (32,30,26,29)*

21

30/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

58

57,5 (27,30,30,28)*

22

10/PP/PRZ/MF3/2011/II

55

55

55 (29,33,23,25)*

 

2. Lista rankingowa – wnioski na liście rezerwowej (18 wniosków):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

23

4/PP/PRZ/MF3/2011/II

53

49

51 (33,28,18,23)*

24

5/PP/PRZMF3/2011/II

45

48

46,5 (24,20,24,25)*

25

23/PP/PRZ/MF3/2011/II

45

45

45 (20,22,22,26)*

26

1/PP/PRZ/MF3/2011/II

44

43

43,5 (20,7,30,30)*

27

31/PP/PRZ/MF3/2011/II

40

39

39,5 (16,14,22,27)*

28

41/PP/PRZ/MF3/2011/II

39

40

39,5 (8,13,28,30)*

29

25/PP/PRZ/MF3/2011/II

38

35

36,5 (6,14,23,30)*

30

28/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

38

35,5 (9,9,23,30)*

31

40/PP/PRZ/MF3/2011/II

34

35

34,5 (7,10,22,30)*

32

2/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

34

33,5 (20,20,6,21)*

33

38/PP/PRZ/MF3/2011/II

32

33

32,5 (10,15,13,27)*

34

9/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

35

31,5 (12,9,21,21)*

35

34/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

30

29 (9,9,10,30)*

36

22/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

29

27,5 (18,9,11,17)*

37

32/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

30

27,5 (10,10,10,25)*

38

3/PP/PRZ/MF3/2011/II

24

30

27 (8,7,14,25)*

39

19/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

25

25,5 (9,14,15,13)*

40

36/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

20

22,5 (10,10,15,10)*

 

3. Lista rankingowa – wnioski, które nie spełniły wymagań formalnych (1 wniosek):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

41

12/PP/PRZ/MF3/2011/II

0

 

* – ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

1. „stopień realizacji biznes planu”

2. „płynność finansowa przedsięwzięcia”

3. „adekwatność zaplanowanych wydatków”

4. „efektywność zaplanowanych wydatków”

 

Wszyst­kie wnio­ski pod­le­ga­jące oce­nie o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego znaj­dują się w sie­dzi­bie Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. w Kosza­li­nie przy ul. Prze­my­sło­wej 8. Wgląd do Kart Oceny jest moż­liwy od ponie­działku do piątku w godz. 8:00–11:00.

Ist­nieje moż­li­wość odwo­ła­nia od decy­zji Komi­sji Oceny Wnio­sków zgod­nie z poniż­szą procedurą:

 1. Uczest­nik pro­jektu, któ­rego wnio­sek o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego przed­lu­żo­nego został odrzu­cony na eta­pie oceny for­mal­nej lub mery­to­rycz­nej ma moż­li­wość zło­że­nia do Kosza­liń­skiej Agen­cji Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wnio­sku o ponowne roz­pa­trze­nie, wraz z przed­sta­wie­niem dodat­ko­wych wyja­śnień /​ infor­ma­cji doty­czą­cych zakresu przed­się­wzię­cia i/​lub uzu­peł­nie­niem ewen­tu­al­nych uchy­bień formalnych.
 2. Wnio­sek powi­nien być sfor­mu­ło­wany na piśmie i zło­żony oso­bi­ście w Biu­rze pro­jektu (Kosza­lin) lub jed­nym z Punk­tów Kon­sul­ta­cyj­nych (Star­gard Szcze­ciń­ski, Draw­sko Pomor­skie) w godzi­nach 9–11. Doku­ment prze­słany fak­sem sta­nowi jedy­nie kopię ory­gi­nału, w związku z czym nie powi­nien być trak­to­wany, jako speł­nia­jący wymóg pisem­no­ści wnie­sio­nego środka odwoławczego.
 3. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zostać zło­żony przez Uczest­nika pro­jektu w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia opu­bli­ko­wa­nia listy ran­kin­go­wej na stro­nie internetowej.
 4. Wnio­sek o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego powi­nien zawie­rać co naj­mniej: dane uczest­nika pro­jektu, nr wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia prze­dłu­żo­nego, wska­za­nie, w jakim zakre­sie ocena zgod­no­ści zło­żo­nego wnio­sku z kry­te­riami została prze­pro­wa­dzona w spo­sób nie­pra­wi­dłowy, wraz z wyczer­pu­ją­cym uza­sad­nie­niem pod­nie­sio­nych zarzutów.
 5. Nie powi­nien pod­le­gać roz­pa­trze­niu środek odwo­ław­czy, który: został wnie­siony do nie­wła­ści­wej insty­tu­cji, został wnie­siony po upły­wie ter­minu, został wnie­siony bez zacho­wa­nia formy pisemnej.
 6. Bene­fi­cjent ma obo­wią­zek doko­na­nia powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego w ter­mi­nie 5 dni robo­czych od dnia wpły­nię­cia wnio­sku w tej spra­wie. Powtórna ocena nie może być doko­ny­wana przez te same osoby, które uczest­ni­czyły w oce­nie pier­wot­nej wer­sji dokumentu.
 7. Bene­fi­cjent ma każ­do­ra­zowo obo­wią­zek pisem­nego poin­for­mo­wa­nia uczest­nika pro­jektu o wyni­kach powtór­nej oceny wnio­sku o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego. Powtórna ocena wnio­sku jest oceną wią­żącą i osta­teczną, od któ­rej nie przy­słu­guje odwołanie.
 8. Osta­teczne zamknię­cie listy uczest­ni­ków pro­jektu kwa­li­fi­ku­ją­cych się do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego moż­liwe jest po roz­pa­trze­niu wszyst­kich wnio­sków o ponowne roz­pa­trze­nie wnio­sków o przy­zna­nie wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 15 dni robo­czych liczo­nych od dnia ogło­sze­nia wstęp­nej listy rankingowej.

Zwra­camy Pań­stwa uwagę iż osta­teczna lista ran­kin­gowa wnio­sków reko­men­do­wa­nych do otrzy­ma­nia wspar­cia pomo­sto­wego prze­dłu­żo­nego zosta­nie opu­bli­ko­wana po prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­dury odwoławczej.

Bezpłatne szkolenia internetowe w Akademii PARP

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Akademii PARP dotyczącą bezpłatnych szkoleń internetowych poświęconych tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju umiejętności menadżerskich i osobistych. Tematy 29 darmowych szkoleń są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
www.akademiaparp.gov.pl.
Poszczególne szkolenia wraz z zawartymi w nich przykładami oraz ćwiczeniami dopasowane są do specyfiki polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród całego zestawu szkoleń znajduje się kurs pt.: „Jak założyć własną firmę?”,  zawarta w tym szkoleniu tematyka może być jednym ze źródeł nabycia wiedzy z tego zakresu szczególnie dla osób starających się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Odpowiedzi na część z Państwa pytań na pewno znajdziecie na tej stronie.

Zachęcamy do udziału.

Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone

Informujemy, że od 25 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

Uwaga!
Dotyczy TYLKO osób z pierwszego naboru.
 
Aktualizacja
W dostępnych załącznikach był błąd zamiast załącznika nr 5 zamieszczony został załącznik nr 15 za pomyłkę przepraszamy.
Dodano załącznik nr. 24

[toc]

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.: uczestnikom projektu, którzy wykażą iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu, itp.

Wymagane załączniki

Do Wniosku załączyć należy następujące dokumenty:

 • Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika projektu.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311).
 • Rachunek zysków i strat.

Komisja oceny wniosków

Informujemy, iż w dniach 13 czerwca 2011 r., 1 lipca 2011r., 4 lipca 2011r. oraz  5 lipca 2011r.  odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Zgodnie z regulaminem KOW oraz Kartą Oceny Merytorycznej, Komisja będzie oceniała następujące kryteria:

 • Stopień realizacji biznes planu.
 • Płynność finansowa  przedsięwzięcia.
 • Adekwatność zaplanowanych wydatków.
 • Efektywność zaplanowanych wydatków.

Składanie wniosków

Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe można składać:

 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 13:00.
 • Punkt konsultacyjny w Stargardzie Szczecińskim – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00.
 • Punkt konsultacyjny w Drawsku Pomorskim – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00.

Pliki do pobrania

[nc-download path="/projekty/mf3/nabor2/wsparcie/pomostowe-przedluzone/mf3-regulamin-kow.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/nabor2/wsparcie/pomostowe-przedluzone/mf3-zalacznik-nr-6-karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-16-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-21-wniosek-o-przyznanie-przedluzonego-wsparcia-pomostowego.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-22-oswiadczenie-o-niezaleganiu-zus.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-23-oswiadczenie-o-niezaleganiu-us.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

[nc-download path="/projekty/mf3/ogolne/mf3-zalacznik-nr-24-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci.doc" remove_from_name="mf3-"] [/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego podstawowego projektu Moja Firma w Unii Europejskiej

Informacja dla Uczestników projektu „Moja Firma w unii Europejskiej III” ubiegających się o wsparcie finansowe/pomostowe podstawowe.

W dniu 07.04.2011 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków powołanej w celu uwzględniania procedury odwoławczej. Wynikiem dokonanej oceny jest ostateczna lista rankingowa przedstawiona poniżej.

Uczestnicy, którzy zgodnie z poniższą listą otrzymają dofinansowanie powinni rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej oraz skompletować wszystkie załączniki do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pełna lista załączników znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa.

Dowiedz się więcej

Skip to content