Wstępna lista rankingowa – Ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (nabór 1).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

Poniżej przedstawiamy wstepną listę uczestników rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego.

Lista jest wynikiem obrad Komisji Oceny Wniosków które odbyły się w dniach : 15.06.2011, 01.07.2011, 04.07.2011, oraz 05.07.2011.

1. Lista rankingowa – Uczestnicy kótrzy otrzymają Wparcie Pomostowe Przedłużone (21 wniosków):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

19/PP/PRZ/MF3/2011

62

70

66,0

2

20/PP/PRZ/MF3/2011

62

67

64,5

3

26/PP/PRZ/MF3/2011

63

63

63,0

4

24/PP/PRZ/MF3/2011

56

58

57,0 (32)*

5

32/PP/PRZ/MF3/2011

59

55

57,0 (30)*

6

22/PP/PRZ/MF3/2011

53

57

55,0

7

21/PP/PRZ/MF3/2011

48

55

51,5

8

35/PP/PRZ/MF3/2011

52

50

51,0

9

8/PP/PRZ/MF3/2011

48

50

49,0

10

13/PP/PRZ/MF3/2011

49

48

48,5 (26)*

11

11/PP/PRZ/MF3/2011

49

48

48,5 (24)*

12

12/PP/PRZ/MF3/2011

53

44

48,5 (19)*

13

29/PP/PRZ/MF3/2011

47

48

47,5

14

6/PP/PRZ/MF3/2011

40

51

45,5

15

16/PP/PRZ/MF3/2011

40

50

45,0 (32)*

16

18/PP/PRZ/MF3/2011

46

44

45,0 (20)*

17

33/PP/PRZ/MF3/2011

48

40

44,0 (20)*

18

15/PP/PRZ/MF3/2011

44

44

44,0 (18)*

19

2/PP/PRZ/MF3/2011

39

48

43,5 (20)*

20

9/PP/PRZ/MF3/2011

37

48

42,5 (28, 20)*

21

30/PP/PRZ/MF3/2011

45

40

42,5 (28, 17)*

2. Lista Rezerwowa – Uczestnicy, których wnioski spełniają wymagane minimum, jednak ze względu na brak środków nie zostały skierowane do dofinansowania (13 wniosków):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

22

37/PP/PRZ/MF3/2011

44

40

42,0 (21)*

23

25/PP/PRZ/MF3/2011

46

38

42,0 (18, 23)*

24

7/PP/PRZ/MF3/2011

40

44

42,0 (18, 22)*

25

36/PP/PRZ/MF3/2011

43

40

41,5

26

28/PP/PRZ/MF3/2011

38

43

40,5

27

17/PP/PRZ/MF3/2011

37

42

39,5

28

4/PP/PRZ/MF3/2011

33

39

36,0

29

10/PP/PRZ/MF3/2011

37

31

34,0 (16, 18, 17)*

30

23/PP/PRZ/MF3/2011

30

38

34,0 (16, 18, 16)*

31

3/PP/PRZ/MF3/2011

38

30

34,0 (15)*

32

27/PP/PRZ/MF3/2011

29

36

32,5 (19)*

33

1/PP/PRZ/MF3/2011

33

32

32,5 (14)*

34

5/PP/PRZ/MF3/2011

23

24

23,5

3.  Lista uczestników którzy nie otrzymają wsparcia pomostowego przedłużonego  z powodu nie uzyskania wymaganego minimum punktów (2 wnioski):

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

35

34/PP/PRZ/MF3/2011

9

6

7,5

36

31/PP/PRZ/MF3/2011

8

4

6,0

* – Ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

1. "Stopień realizacji biznes planu"

2. "Płynność finansowa przedsięwzięcia"

3. "Adekwatność zaplanowanych wydatków"

4. " Efektywność zaplanowanych wydatków"

Wszystkie wnioski podlegające ocenie o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego znajdują się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8. Wgląd do Kart Oceny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00.

Istnieje możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Uczestnik projektu, którego wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedlużonego został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość złożenia do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień / informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych.
  2. Wniosek powinien być sformułowany na piśmie i złożony osobiście w Biurze projektu (Koszalin) lub jednym z Punktów Konsultacyjnych (Stargard Szczeciński, Drawsko Pomorskie) w godzinach 9-11. Dokument przesłany faksem stanowi jedynie kopię oryginału, w związku z czym nie powinien być traktowany, jako spełniający wymóg pisemności wniesionego środka odwoławczego.
  3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy rankingowej na stronie internetowej.
  4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego powinien zawierać co najmniej: dane uczestnika projektu, nr wniosku o przyznanie wsparcia przedłużonego, wskazanie, w jakim zakresie ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem podniesionych zarzutów.
  5. Nie powinien podlegać rozpatrzeniu środek odwoławczy, który: został wniesiony do niewłaściwej instytucji, został wniesiony po upływie terminu, został wniesiony bez zachowania formy pisemnej.
  6. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Powtórna ocena nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.
  7. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
  8. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

Zwracamy Państwa uwagę iż ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego zostanie opublikowana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Skip to content