Dostawa materiałów szkoleniowych i biurowych dla ROEFS na rok 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów szkoleniowych i biurowych do prowadzenia bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie na 2012 rok

I. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES:
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3416330, faks 0943416088.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych do prowadzenia bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie na 2012 rok

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
rok 2012

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • 1 – Cena – 40 pkt
  • 2 – Warunki płatności – 10
  • 3 – Termin realizacji zamówienia – 50

IV. Termin składania ofert: 31.12.2011, miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, lub w formie elektronicznej na adres: a.szczepanska@karrsa.eu

V. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach PO KL 2007-2013.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności:

  1. Ceny przykładowych artykułów (papier ksero, tonery do drukarek laserowych, tonery do drukarek kolorowych, segregatory, długopisy, koszulki, itp.) wg wzoru
  2. Termin realizacji zamówień od dnia złożenia
  3. Warunki płatności
  4. Cena powinna uwzględniać cykliczne dostawy artykułów do siedziby zamawiającego (średnio 1-2 razy w miesiącu)

[nc-download path=”zapytania-ofertowe/roefs/2011/12/zo-roefs-biurowe-2012.doc” remove_from_name=”zo-roefs-“] [/nc-download]

Skip to content