Przedsiębiorcza KOBIETA – opis projektu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie

„Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Pro­jekt adre­so­wany jest wyłącz­nie do bezrobotnych Kobiet zameldowanych/​zamiesz­ku­ją­cych z zamia­rem sta­łego pobytu na terenie woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skiego z nastę­pu­jących powiatów: chosz­czeń­ski, gry­ficki, gry­fiń­ski, kamień­ski, pyrzycki, star­gardzki, łobe­ski, bia­ło­gardzki, draw­ski, kosza­liń­ski, sła­wień­ski, szcze­ci­necki, świdwiń­ski, wałecki (zgod­nie z Kodek­sem Cywil­nym) oraz zamie­rza­ją­cych roz­po­cząć dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tere­nie woj. zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim i powstanie co najmniej 31 nowych miejsc pracy w wyniku wsparcia uruchamiania nowych firm do 2015 r.

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki przygotowaniu 40 mieszkanek województwa zachodniopomorskiego do podjęcia działalności gospodarczej oraz wsparciu uruchomienia i poprowadzenia 31 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych.

REKRUTACJA:

Nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie przeprowadzony w ramach dwóch edycji w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w KOSZALINIE, przy ul. Przemysłowej 8

I edycja: 1 lutego 2013 r. do 15 lutego 2013 r.

II edycja: 6 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r.

W trakcie procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

– Kobiety niepełnosprawne,
– Kobiety zamieszkujące powiaty: wałecki, choszczeński, kamieński, szczecinecki, stargardzki, koszaliński
– Kobiety po 50 roku życia

Z udziału w projekcie wyklucza się:

– osoby, które posiadały zarejestrowaną dział. gosp. w okresie 1 roku przed dniem przystąpienia do projektu (zarejestrowane w charakterze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej),

– osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie dział. gosp. pochodzące z funduszy publicznych,

– osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL,

– osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą lub wykonawcą w ramach projektu,

– osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

– osoby, które posiadają zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 Wsparcie szkoleniowo – doradcze:

Doradztwo indywidualne podstawowe – 40 Kobiet

Wsparcie doradcze specjalistyczne – 31 nowopowstałych firm

 

Wsparcie finansowe:

Jednorazowa dotacja w kwocie do 40 tys. zł dla 31 kobiet

Podstawowe wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) dla 31 nowopowstałych firm

KON­TAKT:

BIURO PROJEKTU

KOSZA­LIŃ­SKA AGEN­CJA ROZ­WOJU REGIONALNEGO S.A.

ul. Prze­my­słowa 8,

75-216 Koszalin
Tel. (94) 341−63−30

Fax. (94) 341−60−88

e-mail: k.dworakowski@karrsa.eu
m.jankowska@karrsa.eu
d.szramiak@karrsa.eu
karrsa@karrsa.eu

godz. 08:00-15:00

 

Skip to content