Moja Firma w Unii Europejskiej IV – dokumenty rekrutacyjne

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Moja Firma w Unii Europejskiej IV
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Nabór potrwa od 18 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Projektu – siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Prze­my­sło­wej 8 w Kosza­li­nie w godz. 8.00 – 12.00 lub za pośred­nic­twem poczty tra­dy­cyj­nej na adres Biura Projektu.

Przypominamy o konieczności zapoznania się z Regulaminem rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania Dokumentów aplikacyjnych.
Regu­la­min rekru­ta­cji oraz For­mu­larz rekru­ta­cyjny do pobra­nia znaj­dują się poni­żej:
[nc-download path=”projekty/mf4/Zaktualizowany-Formularz-Rekrutacyjny-II-nabor-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Karta-oceny-formalnej-MF4-II-nabor.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Regulamin-rekrutacji-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/MFwUE-IV-formularz-rekrutacyjny.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Karta-oceny-formalnej-MFIV.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Karta-oceny-merytorycznej-MFIV.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-sektorow-i-dzialalnosci-w-ramach-ktorych-nie-mozna-uzyskac-dofinansowania-z-tytulu-pomocy-de-minimis.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Aneks-do-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/ANEKS-DO-REGULAMINU-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.PDF”] [/nc-download]

[nc-download path=”projekty/mf4/Zalaczniki-wsparcie-finansowe.zip”] [/nc-download]

Skip to content