Wstępna lista rankingowa dot. wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie „Moja Firma w Unii Europejskiej IV” – II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić wstępną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Wstepna-lista-rankingowa-wsparcie-finansowe-i-pomostowe-II-nabor.pdf”][/nc-download]

Informujemy, że od uzyskanej oceny punktowej przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania  w terminie 5 dni roboczych od daty odebrania pisma z informacją o wyniku obrad KOW.

Skip to content