Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/KARR/2023

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

Usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany własnoręcznie podpisanych dokumentów, pliki elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy.
Skip to content