Zaproszenie do składania ofert nr 10/ZP/KARR/2023

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

badanie ustawowych sprawozdań finansowych KARR S. A. za okres 12 miesięcy kończący się na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 14 listopada 2023 r., do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Do pobrania ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami (formularzem ofertowym, oświadczeniem o niepowiązaniu z Zamawiającym, wzorem umowy).

Skip to content