Ankieta dla mieszkańców Koszalina

Szanowni Mieszkańcy Koszalina, Gmina Miasto Koszalin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie przystąpił do opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025.

Strategia precyzuje i weryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszym mieście, a także określa sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności Koszalina.

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety do dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Link do ankiety:

https://forms.gle/V12UKU31eyhmArKdA

Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru II na rok 2020

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu zawieszonego dotychczas z przyczyn epidemiologicznych II naboru wniosków w ramach Programu Społecznik na rok 2020.

Nabór rozpocznie się 19 sierpnia 2020 r. i będzie  obejmował wyłącznie I filar – Mikrodotacje. Dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł otrzyma minimum 225 inicjatyw w skali województwa. Oznacza to, że w każdym z pięciu subregionów zostanie dofinansowanych min. 45 projektów.

Budżet przeznaczony na inicjatywy to 900.000,00 zł. Nowością w nadchodzącym naborze będzie wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniających świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzających młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Wnioski można składać w generatorze Witkac  od 19 sierpnia 2020r.  do 30 sierpnia 2020r. do godz. 23.59

Projekty  w ramach II naboru na rok 2020 można realizować w terminie od 23 września do  6 grudnia 2020 r.

Więcej informacji i dokumentacja do pobrania pod linkiem: http://spolecznik.karrsa.eu/2020/08/14/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-ramach-naboru-ii-na-rok-2020/

UWAGA KOMUNIKAT!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,
że wszelkie usługi realizowane są przez Spółkę bezpośrednio-bez udziału osób czy firm pośredniczących.

Jednocześnie informujemy, że KARR S.A. nie pobiera opłat dodatkowych, prowizji itp.

za udzielenie pożyczki, grantu, dotacji i innych form wsparcia.

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 23 marca 2020 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE,
LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020” czeka na
zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres
mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub
złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z
dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE FIO”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk,
w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci
podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby
pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.)

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 13 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. każda, o łącznej wartości 65 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 3  przyznane zostaną grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskującym bez Patrona.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne poprzez:

  • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
  • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
  • wzmocnienie potencjału III sektora
  • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i skierowany do:

  • młodych organizacji pozarządowych,
  • kół gospodyń wiejskich
  • grup nieformalnych
  • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz Miasto Koszalin.

Nabór wniosków trwa od 2.03.2020 do 15.04.2020 do godz. 15:30.

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

wnioski-mikro2020@karrsa.pl

Niezbędne materiały do pobrania na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/

Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie

W dniu 26 lutego 2020 r. podczas Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie, pracownicy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprezentowali pełną ofertę Zespołu Jeremie, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy zostali poinformowani o ogólnych zasadach i warunkach ubiegania się o finansowanie oraz zapoznali się z dokumentacją aplikacyjną niezbędną do uzyskania wsparcia finansowego.

Dla istniejących już przedsiębiorców nadal dostępne są: Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna. Mile widziane są Start-upy, czyli przedsiębiorstwa zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz firmy działające w Specjalnej Strefie Włączenia. Wymienione pożyczki unijne dostępne są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji dotyczących projektu Jeremie 2 w ramach RPO WZ 2014-2020 – MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz MIKROPOŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY i dla przedsiębiorców – MIKROPOŻYCZKA I POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA, będzie można uzyskać kontaktując się z pracownikami Zespołu Jeremie telefonicznie lub w siedzibie KARR S.A.

Skip to content