Spotkanie informacyjne w Północnej Izbie Gospodarczej oddział Koszalin

W dniu 11.06.2024r. w ramach zawartego Porozumienia o współpracy pomiędzy Siecią Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowano spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej oddział Koszalin.

Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskania dotacji z OWES na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia rozwojowego skierowanego do pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb pracodawcy w oparciu o system popytowy poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

SPOTKANIE SIECIUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

6 czerwca 2024 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami społecznymi. Wydarzenie było zorganizowane przy współpracy Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Spotkanie otworzył Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski a poprowadziła Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Justyna Iwankiewicz.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej z całego regionu mogli w trakcie spotkania:

  • zapoznać się z aktualnie oferowanym i planowanym wsparciem dla przedsiębiorstw społecznych, w tym w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej,
  • zdobyć wiedzę na temat procedur związanych z uzyskaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego,
  • uczestniczyć w dyskusji nt. możliwych zmian w systemie funkcjonowania i wsparcia przedsiębiorstw społecznych w kontekście ustawy o ekonomii społecznej – efektem prowadzonej dyskusji będzie przygotowanie stanowiska podmiotów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego i za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanie go na ręce Wiceministry Katarzyny Nowakowskiej.
  • sieciowania się, szczególnie że tego typu spotkanie było pierwszym organizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

20-lecie Polski w Unii Europejskiej

W 2024 roku obchodzimy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.  Z tej okazji w całej Polsce i poza granicami przez cały rok odbywa się wiele atrakcji. My również dołączyliśmy do świętowania!

Za nami  udział w wydarzeniu organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie pn. “Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”.

Na spotkaniu przestawiliśmy możliwości otrzymania wsparcia dla MŚP na usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych w ramach projektu „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.

Już 31 stycznia rusza nabór na Usługi Rozwojowe !

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2024 roku uruchamiamy nabór do nowej edycji projektu, który będzie przeznaczony dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie na poziomie 80%, tj. zgodnie z zapisami §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, będzie dotyczył WYŁĄCZNIE usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji. Wnioski, które nie spełnią tego kryterium zostaną odrzucone.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl.

W celu przygotowania wniosku należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Link do platformy zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31.01.2024 roku o godz. 9:00 w zakładce NABÓR.

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

SZOWES-OWES dla regionu koszalińskiego PLUS

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt”SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0001/23 z dnia 15.12.2023 r.

Wartość projektu : 12 583 589,70 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 240 740,71 zł

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

Co będzie się działo?

➡️Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 148 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy.

➡️Wspólnie z Wami utworzymy 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

➡️Obejmiemy naszymi działaniami 350 osób z regionu koszalińskiego (w tym 35 osób niepełnoprawnych).

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

NOWY regulamin oraz formularze rekrutacyjne znajdują się pod linkiem : http://owes.koszalin.pl/pliki-do-pobrania/

Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES: http://owes.koszalin.pl/kontakt/

Wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których została sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.

SUBREGION A

SUBREGION B

SUBREGION C

SUBREGION D

SUBREGION E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-III.1.1.2024

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów, pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 10.01.2024 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy)

Pozostałe dokumenty:

„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”- podpisanie umowy

Na fotografii: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblebicz oraz Prezes KARR S.A. Natalia Wegner

W dniu 20.10.2023 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę na realizację projektu pt. „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
w ramach działania 6.6 Rozwój Pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie programu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na kwotę ogółem: 39 079 590,00 zł (dofinansowanie: 33 215 490,00 zł). Data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 października 2023 r.,
a zakończenia to 30 września2026 r.

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, poprzez udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem BUR, tj. szkoleniach, kursach zawodowych, doradztwie, studiach podyplomowych, egzaminach, usługach e-learningowych, usługach umożliwiających adaptacje do zmian w gospodarce w zakresie poprawy jakości zarządzania.

Dzięki dystrybucji środków opartej o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracodawcy samodzielnie określą,
jakie usługi rozwojowe są potrzebne ich przedsiębiorstwom i pracownikom.

Możliwe też będzie poprzedzenie usługi rozwojowej wsparciem doradczym Operatora w celu ustalenia kluczowych kierunków realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorstwa i jego pracowników. Usługi rozwojowe będą wybierane przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), spośród oznaczonych możliwością dofinansowania z EFS+.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju i specyfiki MŚP 50%, 60% lub 80% ceny netto usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis) na realizację usługi rozwojowej.

Zaproszenie do składania ofert nr 10/ZP/KARR/2023

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto złotych, którego przedmiotem jest:

badanie ustawowych sprawozdań finansowych KARR S. A. za okres 12 miesięcy kończący się na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) w terminie do dnia 14 listopada 2023 r., do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Do pobrania ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami (formularzem ofertowym, oświadczeniem o niepowiązaniu z Zamawiającym, wzorem umowy).

Skip to content