Organizacja noclegów i zapewnienie wyżywienia wraz z salą szkoleniową

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapraszamy do składania ofert na noclegi i wyżywienie, salę szkoleniową wraz z obsługą cateringową dla uczestników szkoleń i trenera podczas spotkań odbywających się warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

Dowiedz się więcej

Szkolenia zamknięte

Jeżeli widzą Pań­stwo potrzebę prze­szko­le­nia więk­szej więk­szej grupy pra­cow­ni­ków w zakre­sie danego tematu, pro­po­nu­jemy szko­le­nia w for­mie zamkniętej.

Szko­le­nia zamknięte dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb naszych klien­tów. Wspól­nie okre­ślamy zakres pro­gra­mowy i cel jaki powi­nien zostać osią­gnięty. Zaletą tej formy szko­le­nia jest to, że zostaje ono przy­go­to­wane pod kątem potrzeb zama­wia­ją­cej firmy, z uwzględ­nie­niem jej spe­cy­fiki dzia­łal­no­ści. Szko­le­nie może być prze­pro­wa­dzone w sie­dzi­bie klienta lub innym wybra­nym miej­scu w ter­mi­nie dogod­nym dla zamawiającego.

Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych

”Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydującym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (świadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postępowania oraz spełniający określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pożądanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2011 roku, w godzinach 9.00 –  15.00. Szkolenie poprowadzi ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w ochronie danych osobowych. Pracownik organów MSWiA.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 24 stycznia 2011r.. Liczba miejsc jest ograniczona. Druga  osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu

Zapraszamy serdecznie.

[download id=”230″]  [download id=”231″]

Skip to content