Informacja o unieważnieniu postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie opublikować w Bazie Konkurencyjności kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego Zadania z uwzględnieniem możliwych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 3/KARR/2018 – zakup sprzętu komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy

 

UWAGA! AKTUALIZACJAzapytanie ofertowe sprzęt komputerowy-AKTUALIZACJA

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem  jest   wykonanie pieczęci  dla projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi, w szczególności kartą wizualizacji RPO WZ 2014-2020.

zapytanie na wykonanie pieczęci

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 26 lipca 2017 r. do godziny 15.30

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygnięcie postępowania na pieczątki

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego do projektu „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń wpłynęły 2 oferty zgodne z treścią i wymogami formalnymi zapytania.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

PPHU „Toris-Papier”

Arkadiusz Tokarewicz

Ul. Przemysłowa 8B

75-216 Koszalin

Otrzymana liczba punktów – 100

Oferta została wybrana

 

„RODAN” Sp. z o.o.

Ul. Górecka 17

60-201 Poznań

Otrzymana liczba punktów – 96,61

Wybór oferty w związku z zapytaniem do projektu „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługę zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń, wpłynęła 1 oferta zgodna z treścią i wymogami formalnymi zapytania.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

 

P.H.U. STRYJEWSKA

Teresa Stryjewska

Ul Lubuszan 6

75-848 Koszalin

Otrzymana liczba punktów – 100%

Oferta została wybrana

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/ZK/PS/2016

karr-logo

W związku z zakończonym postępowaniem w sprawie wyboru oferty na „Udzielenie gwarancji bankowej/poręczenia bankowego lub gwarancji ubezpieczeniowej jako  dodatkowego zabezpieczenia  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania złożył:

mBank S.A.

Oddział Korporacyjny Koszalin

Ul. Okrzei 3

75-203 Koszalin

Informacja o wyborze oferty na organizację konferencji

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za złożone oferty na zapytanie ofertowe do projektu "Poszukiwany poszukiwana" zamieszczone na naszej stronie internetowej

http://karrsa.eu/zapytanie-ofertowe/organizacja-konferencji-konczacej-projekt-poszukiwany-poszukiwana/

Wybrana została oferta pani:

Elżbiety Chabowskiej

 
Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów.

Agencja pośrednictwa pracy – wybór oferty

Pragniemy poinformować, iż zapytanie ofertowe zamieszczone na naszej stronie internetowej dotyczące prowadzenia agencji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu "Poszukiwany Poszukiwana" wygrała oferta złożona przez:

Centrum Rozwoju Zawodowego EUREKA
Katarzyna Kamińska
ul. A. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – Protokół wyboru oferty

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego uczestników projektu pt. "Poszukiwany Poszukiwana" realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie wyboru oferty na przeprowadzenie spotkań wsparcia psychologiczno — doradczego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia spotkań wsparcia psychologiczno – doradczego w projekcie „ Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL, priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Skip to content